Privacy statement

Privacy-Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente Maassluis verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres, en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere medische, godsdienstige of financiële gegevens. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden strikte wettelijke regels.

Wettelijke grondslag

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Niet iedere ambtenaar mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet doorgeven aan derden. De gemeente Maassluis verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, zonder uw toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt indien hiervoor een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijke taak. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

Gemeente Maassluis neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten.

Naast passende technische en organisatorische procedures is bij de gemeente Maassluis veel aandacht voor integriteit. Medewerkers hebben een eed of gelofte afgelegd
en/ of een integriteitsverklaring ondertekend. Ook hebben zij een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal deze termijn niet overschreden worden.

Functionarisgegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie op onafhankelijke wijze toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy. Verder behandelt de functionaris gegevensbescherming vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie.

Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. U heeft recht op informatie, recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. U kunt uw rechten gebruiken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Maassluis. Het is hierbij belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat uw verzoek daadwerkelijk betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

In beginsel worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij.

In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zodat wordt voldaan aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

De gemeentelijke website

De gemeente Maassluis gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Maassluis hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy ook bij een bezoek aan de gemeentelijke website en het digitaal loket. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Hoeveel en welke informatie wij van u ontvangen op onze website is afhankelijk van uw gebruik van de website. De gemeente verwerkt persoonsgegevens primair om bezoekers van de website in de gelegenheid te stellen actief gebruik te maken van de website. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

De RegiExtranet website (deze website)

Wij vinden dat goede vrijwilligers begeleiding samen moet gaan met even zo goede zorg en aandacht voor een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens. Dit onderdeel van het privacy statement beschrijft hoe wij eventueel achtergelaten persoonsgegevens op onze Website verwerken, waarvan verzamelen een vorm is.

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens op onze website:

  • wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden alleen gebruikt met het doel als omschreven in het formulier.

  • door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website en voor analytische doeleinden. Zo verzamelen we het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek (door Google Analytics* ) en error en crash informatie (door Rollbar ).

  • eventuele foto’s, video’s, berichten en/of andere uitingen van bezoekers zijn alleen geplaatst na expliciete toestemming van de bezoeker en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Informatie

Mocht u vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het emailadres privacy@maassluis.nl of via het nummer 14010

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan, kunt u vinden in ons Privacybeleid. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het register van verwerkingen (dit document wordt binnenkort gepubliceerd).

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Proclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de redactie van de website.

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de gemeente Maassluis, tenzij anders vermeld. Als u informatie uit de website van de gemeente Maassluis in uw eigen publicaties wilt overnemen, mag dat alleen met vermelding van de bron.

Archivering

De gemeentelijke website wordt vanaf 5 juli 2012 dagelijks gearchiveerd; het archief is voor iedereen te raadplagen.